Zostań na wsi… elektrykiem

Więcej >>
On April 27th, 2013, posted in: Aktualności, Co robimy by

1% PODATKU DLA 2-LATKI Z AUTYZMEM

Je??eli nie macie Pa??stwo pomys??u na przekazanie 1% podatku to mam pro??b? o przekazanie go na leczenie ma??ej Marianki z autyzmem. Dane niezb?dne do PIT: nr KRS: 0000326128, kt??ry nale??y wpisa? w odpowiedni? rubryk? zeznania rocznego PIT w dodatkowej rubryce cel szczeg????owy nale??y wpisa?: nr 121 oraz Grabowska Marianna Zofia Marianka jest podopieczn? Fundacji SILENTIO http://www.silentio.pl/podopieczni/grabowska-marianna-zofia-121/

Więcej >>
On March 7th, 2013, posted in: Aktualności by

Postaw na turystyk?

Turystyka dla Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych sektor??w gospodarki europejskiej. Uczestnicy projektu ?Postaw na turystyk?? zostan? przeszkoleni w kierunku stworzenia w??asnych konkurencyjnych na rynku produkt??w turystycznych, zwi?kszaj?c tym samym atrakcyjno??? turystyczn? Wojew??dztwa Mazowieckiego. Powsta??e w ten spos??b produkty zostan? zg??oszone do konkursu ?Najlepszy produkt turystyczny ?? najlepszy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej ,co b?dzie stanowi? […]

Więcej >>
On May 5th, 2011, posted in: Aktualności, Co robimy by

Szkolenia i doradztwo

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 75 os??b, na 5 kursach w grupach po 15 os??b. Szkolenia s? prowadzone hybrydowo ?? w sumie obejm? 100 godzin w tym 60 godzin stacjonarnych i 40 godzin e-lerningowych. Zaj?cia odbywaj? si? w weekendy i zosta??y zaplanowane tak, aby uczestnicy mogli godzi? ??ycie rodzinne z nauk?. Ka??dy uczestnik kursu mo??e […]

Więcej >>
On October 20th, 2010, posted in: Inne by

Monitoring Labour Market Reforms II

Celem projektu, prowadzonego przez ARIFL – Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, by??o zidentyfikowanie narz?dzi do ustalania kryteri??w i standard??w, maj?cych wpiera? wdro??enie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie us??ug zatrudnienia, ze szczeg??lnym naciskiem na us??ugi ??wiadczone dla pracownik??w wysiedlonych, imigrant??w oraz mniejszo??ci narodowych. Grup? docelowa projektu by??y podmioty odpowiedzialne za wspieranie przemian na rynku pracy: publiczne oraz […]

Więcej >>

Textile Innovative Restructuring

The project aims at disseminating the Restructuring concept, favouring the promotion of the development companies and industries as well as showing to the organisation strictly linked with the workers the process for helping to focusing and individuating a solution for the created situation. The objective of the project is to clarify that a change does […]

Więcej >>
On October 20th, 2010, posted in: Co zrobiliśmy by

Single European Employment Market Place

Projekt SEEMP zwi?zany by?? z badaniem zjawiska nasilaj?cej si? mobilno??ci pracownik??w w Europie i z pr??b? przygotowania Europejskiego Portalu Internetowego, kt??ry pozwoli??by na zmniejszenie negatywnych zjawisk zwi?zanych zw??aszcza ze zmian? miejsca pracy i zamieszkania. Celem projektu by??o przygotowanie przez Partnerstwo (ka??dy z Partner??w prowadzi?? badania na terytorium swojego kraju) analizy typowych czynno??ci zwi?zanych z poszukiwaniem […]

Więcej >>
On October 20th, 2010, posted in: Co zrobiliśmy by

Polonijny Festiwal Multimedialny

Polonijny Festiwal Multimedialny ?? Polskie Ojczyzny powsta?? w oparciu o do??wiadczenia dw??ch niezale??nych inicjatyw – organizowanego w roku 2004 Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego “Polskie Ojczyzny” w Cz?stochowie oraz Polonijnego Przegl?du Multimedialnego organizowanego w latach 2004 i 2005 w Warszawie jako impreza towarzysz?ca Mi?dzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Film??w. Festiwal ma charakter otwarty dla tw??rc??w profesjonalnych oraz amator??w z […]

Więcej >>