Nowe projekty

W konkursie og??oszonym w 2010 roku przez Mazowieck? Jednostk? Wdra??ania Program??w Unijnych na realizacj? projekt??w w ramach Dzia??ania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsi?biorczo??ci i samozatrudnienia?, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki 2007-2013 wygrali??my dwa nowe projekty dla mieszka??c??w Mazowsza, kt??rzy chc? rozpocz?? dzia??alno??? gospodarcz?:

1. Droga do w??asnego biznesu ?? Lider projektu Stowarzyszenie Elektryk??w Polskich O??rodek Rzeczoznawstwa w Warszawie,
2. Postaw na turystyk? ?? Lider projektu AG Wilkin.

Realizacja projekt??w prawdopodobnie rozpocznie si? na prze??omie I i II kwarta??u 2011 roku.

Opublikowany June 7th, 2010, w kategorii: Aktualności Autor
Comments are closed.