Zostań na wsi… elektrykiem

Więcej >>
On April 27th, 2013, posted in: Aktualności, Co robimy by

1% PODATKU DLA 2-LATKI Z AUTYZMEM

Je??eli nie macie Pa??stwo pomys??u na przekazanie 1% podatku to mam pro??b? o przekazanie go na leczenie ma??ej Marianki z autyzmem. Dane niezb?dne do PIT: nr KRS: 0000326128, kt??ry nale??y wpisa? w odpowiedni? rubryk? zeznania rocznego PIT w dodatkowej rubryce cel szczeg????owy nale??y wpisa?: nr 121 oraz Grabowska Marianna Zofia Marianka jest podopieczn? Fundacji SILENTIO http://www.silentio.pl/podopieczni/grabowska-marianna-zofia-121/

Więcej >>
On March 7th, 2013, posted in: Aktualności by

Postaw na turystyk?

Turystyka dla Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych sektor??w gospodarki europejskiej. Uczestnicy projektu ?Postaw na turystyk?? zostan? przeszkoleni w kierunku stworzenia w??asnych konkurencyjnych na rynku produkt??w turystycznych, zwi?kszaj?c tym samym atrakcyjno??? turystyczn? Wojew??dztwa Mazowieckiego. Powsta??e w ten spos??b produkty zostan? zg??oszone do konkursu ?Najlepszy produkt turystyczny ?? najlepszy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej ,co b?dzie stanowi? […]

Więcej >>
On May 5th, 2011, posted in: Aktualności, Co robimy by

Monitoring Labour Market Reforms II

Celem projektu, prowadzonego przez ARIFL – Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, by??o zidentyfikowanie narz?dzi do ustalania kryteri??w i standard??w, maj?cych wpiera? wdro??enie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie us??ug zatrudnienia, ze szczeg??lnym naciskiem na us??ugi ??wiadczone dla pracownik??w wysiedlonych, imigrant??w oraz mniejszo??ci narodowych. Grup? docelowa projektu by??y podmioty odpowiedzialne za wspieranie przemian na rynku pracy: publiczne oraz […]

Więcej >>

Nowe projekty

W konkursie og??oszonym w 2010 roku przez Mazowieck? Jednostk? Wdra??ania Program??w Unijnych na realizacj? projekt??w w ramach Dzia??ania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsi?biorczo??ci i samozatrudnienia?, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki 2007-2013 wygrali??my dwa nowe projekty dla mieszka??c??w Mazowsza, kt??rzy chc? rozpocz?? dzia??alno??? gospodarcz?: 1. Droga do w??asnego biznesu ?? […]

Więcej >>
On June 7th, 2010, posted in: Aktualności by