Monitoring Labour Market Reforms II

Celem projektu, prowadzonego przez ARIFL – Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, by??o zidentyfikowanie narz?dzi do ustalania kryteri??w i standard??w, maj?cych wpiera? wdro??enie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie us??ug zatrudnienia, ze szczeg??lnym naciskiem na us??ugi ??wiadczone dla pracownik??w wysiedlonych, imigrant??w oraz mniejszo??ci narodowych.

Grup? docelowa projektu by??y podmioty odpowiedzialne za wspieranie przemian na rynku pracy: publiczne oraz prywatne agencje pracy oferuj?ce us??ugi zatrudnienia; pracodawcy, zwi?zki zawodowe oraz przedstawiciele organizacji o charakterze bilateralnym, eksperci w prawie pracy i relacjach przemys??owych, eksperci w prognozowaniu i analizie przysz??ych potrzeb w zakresie kompetencji oraz w ocenie realizacji obowi?zk??w s??u??bowych, eksperci ds. szkolenia zawodowego, wyk??adowcy uniwersyteccy.

Partnerzy mi?dzynarodowi: IMPREUNA – Agency for Community Development (Rumunia) oraz FPEP – Fundacja Polska-Europa-Polonia (Polska).  ARIFL by??a wnioskodawc? projektu odpowiedzialnym za wszystkie dzia??ania. IRS – Istituto per la Ricerca Sociale  by?? odpowiedzialny za dzia??alno??? badawcz? oraz metodologi? benchmarku. Pozostali partnerzy przyczynili si? do organizacji wydarze?? w ich kraju zamieszkania oraz do rozpowszechnienia wynik??w dzia??a??. Ka??dy partner wzi??? r??wnie?? udzia?? w ka??dym z wydarze?? organizowanych w ramach projektu i pom??g?? w zaanga??owaniu partner??w spo??ecznych oraz grup interes??w na rynku pracy.

Comments are closed.