Polonijny Festiwal Multimedialny

Polonijny Festiwal Multimedialny ?? Polskie Ojczyzny powsta?? w oparciu o do??wiadczenia dw??ch niezale??nych inicjatyw – organizowanego w roku 2004 Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego “Polskie Ojczyzny” w Cz?stochowie oraz Polonijnego Przegl?du Multimedialnego organizowanego w latach 2004 i 2005 w Warszawie jako impreza towarzysz?ca Mi?dzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Film??w.

Festiwal ma charakter otwarty dla tw??rc??w profesjonalnych oraz amator??w z ca??ego ??wiata, zajmuj?cych si? problematyk? Polonii i Polak??w. Celem Festiwalu jest prezentacja ??rodowisk polonijnych w ??wiecie, ich zwi?zk??w z Macierz?, los??w Polak??w za granic?. Rol? Festiwalu jest wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia oraz jego dziedzictwem kulturowym. pog???bianie wi?zi lokalnych opartych na ??wiadomo??ci wsp??lnego dziedzictwa kulturowego, jego ochron? i dba??o???. Festiwal stanowi okazj? do podzielenia si? swoimi sukcesami, dokonaniami. Ma ponadto za zadanie popularyzowa? wiedz? na temat polskiego do??wiadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.

Festiwal ma kszta??towa? postawy patriotyczne, dokumentowa? histori? kultury, polskie do??wiadczenia historyczne, tradycj? i ??wiadomo??? historyczn? Polak??w. Festiwal ma ukazywa? bogactwo historycznego dorobku emigracji, w tym dzia??ania Polonii i Polak??w za granic? na rzecz podtrzymania to??samo??ci narodowej, kultywowania j?zyka, kultury i tradycji kraju Ojc??w.

Dlatego te?? mile widziane s? multimedia, kt??rych tematem s? osi?gni?cia naszych rodak??w na ca??ym ??wiecie, ich rola w nowych ojczyznach. Nagrodzone dzie??a, poprzez promocj? i upowszechnianie z wykorzystaniem najnowszych ??rodk??w komunikacji medialnej w Polsce i za granic?, b?d? s??u??y??y popularyzacji wiedzy o przesz??o??ci.

[tab name=’Organizatorzy’]

Akademia Polonijna w Cz?stochowie
ul. Pu??askiego 4/6, PL 42-200 Cz?stochowa
tel.: + 48 (034) 368 42 70, fax: + 48 (034) 324 96 62
e-mail: sekretariat@ap.edu.pl; ap@ap.edu.pl
www.ap.edu.pl

Akademia Polonijna w Cz?stochowie
ul. Pu??askiego 4/6, PL 42-200 Cz?stochowa
tel.: + 48 (034) 368 42 70, fax: + 48 (034) 324 96 62
e-mail: sekretariat@ap.edu.pl; ap@ap.edu.pl
www.ap.edu.pl

Instytut Edukacji i Rozwoju
ul. J??zefa Lompy 10, PL 42-200 Cz?stochowa
tel.: + 48 (034) 361 51 90, fax: + 48 (034) 361 51 90
e-mail: ieir@ieir.org, www.ieir.org

Fundacja Polska ?? Europa ?? Polonia
ul. Jana Nowaka Jeziora??skiego 9/61, PL 03-984 Warszawa
tel. (+48) 602 126 206, (+48 22) 398 73 35, fax: + 48 (022) 398 73 15
e-mail: pep@warszawa.mazowsze.pl, www.warszawa.mazowsze.pl

?wiatowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Cz?stochowie
ul. Pu??askiego 4/6, PL 42-200 Cz?stochowa
tel. +48/ 34/ 368 42 34, fax.+48/ 34/ 324 96 62
e-mail: sdkp@edu.pl, www.ap.edu.pl

V Jubileuszowy Polonijny Festiwal Multimedialny ?Polskie Ojczyzny 2010? jest organizowany przy wsparciu finansowym Zarz?du Wojew??dztwa ?l?skiego  oraz Urz?du Miasta Cz?stochowa

[/tab]

[tab name=’Do pobrania’]

Program Festwalu PL / EN
Regulamin Polonijnego Festiwalu Multimedialnego
Karta zgloszenia 2010 / Application Form 2010
Patronat Honorowy
Komitet organizacyjny

[/tab]

[end_tabset]


Comments are closed.