Multimedialny Konkurs Chopinowski “Chopin w XXI wieku”

Multimedialny Konkurs Chopinowski odbywa si? w ramach obchod??w 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Celem Konkursu jest przegl?d oraz nagrodzenie dzie?? filmowych i multimedialnych ukazuj?cych wp??yw naszego Wielkiego Kompozytora na ??ycie i tw??rczo??? ludzi na ca??ym ??wiecie ??yj?cych na prze??omie XX i XXI wieku. Wa??ne jest r??wnie?? promowanie inspirowanych tw??rczo??ci? Chopina dzie?? na owoczesnych no??nikach obrazu i d??wi?ku jak p??yty DVD i CD oraz w internecie czy telefonach kom??rkowych.

Konkurs trwa do 15 listopada 2010 r. Prace Konkursu zostan? przedstawione podczas na XXV Mi?dzynarodowym Katolickim Festiwalem Film??w i Multimedi??w Niepokalan??w 2010 29 maja 2010 r. w Niepokalanowie, podczas w Polonijnego Festiwalu Multimedialnego Polskie Ojczyzny 2010 w 10 pa??dziernika 2010 roku w Cz?stochowie oraz podczas uroczystego zako??czeniu Konkursu w pierwszych dniach grudnia 2010 roku w Warszawie. W czasie obchod??w rocznicy urodzin kompozytora, w 2010 roku w Warszawie, w Powiecie Sochaczewskim i w innych miejscach zwi?zanych z ??yciem i tw??rczo??ci? Fryderyka Chopina w kraju i zagranic? (USA, Francja, Hiszpania) zorganizowane zostan? pozakonkursowe przegl?dy film??w i prac multimedialnych o Chopinie. Pokazy mog? odbywa? si? r??wnie?? podczas innych wydarze?? kulturalnych jako nawi?zanie do obchod??w Roku Chopinowskiego. Przegl?dy b?d? po???czone z dyskusj? na temat prezentowanych prac, b?d? tak??e rejestrowane i wykorzystywane podczas kolejnych pokaz??w.

 

[tab name=’Pliki do ??ci?gni?cia’]

Patronat
Rada Programowa i Jury Konkursu
Regulamin
Karta zg??oszenia 2010

[/tab]

[tab name=’Szkolenia i doradztwo’]

tresc

[/tab]

[tab name=’Organizatorzy’]

tresc

[/tab]

[end_tabset]


Opublikowany June 7th, 2010, w kategorii: Co robimy Autor

Tags: , ,

Comments are closed.