Postaw na turystyk?

Turystyka dla Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych sektor??w gospodarki europejskiej. Uczestnicy projektu ?Postaw na turystyk?? zostan? przeszkoleni w kierunku stworzenia w??asnych konkurencyjnych na rynku produkt??w turystycznych, zwi?kszaj?c tym samym atrakcyjno??? turystyczn? Wojew??dztwa Mazowieckiego. Powsta??e w ten spos??b produkty zostan? zg??oszone do konkursu ?Najlepszy produkt turystyczny ?? najlepszy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej ,co b?dzie stanowi? paszport do zwi?kszenia liczby klient??w.

Wsparciem w ramach projektu ?Postaw na turystyk?? zostanie obj?tych 36 os??b, kt??re chc? rozpocz?? dzia??alno??? gospodarcz? w sektorze turystyki.  Wnioskodawca k??adzie nacisk na udzia?? w projekcie os??b m??odych (poni??ej 25 r.??.), niepe??nosprawnych oraz os??b zamieszkuj?cych gminy wiejskie i miejsko ?? wiejskie zamierzaj?cych podj?? samozatrudnienie w obszarach niezwi?zanych z produkcj? ro??linn?  i/ lub zwierz?c?. W ramach projektu powstanie co najmniej 30 firm, kt??re uzyskaj? pomoc de minimis w postaci jednorazowej dotacji na rozw??j przedsi?biorczo??ci, wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

[tab name=’Rekrutacja’]

Nab??r i rekrutacja uczestnik??w b?d? mia??y otwarty i powszechny charakter. W I etapie rekrutacji zostanie szeroko upowszechniona informacja o mo??liwo??ci udzia??u w projekcie. W II etapie Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi z Kandydatami rozmowy indywidualne oraz przeanalizuje wype??nione przez Kandydat??w formularze i testy. Nast?pnie podejmie decyzj? o zakwalifikowaniu Kandydat??w.

Kryteria formalne udzia??u w projekcie:

– osoby fizyczne zamierzaj?ce rozpocz?? dzia??alno??? gospodarcz?,

– wiek ?? osoby doros??e, w tym nie mniej ni?? 50% do 25 roku ??ycia,

– osoby niepe??nosprawne (10 %),

– miejsce zamieszkania ?? woj. mazowieckiego, szczeg??lnie zach?cani b?d? do udzia??u w projekcie zamieszkuj?cy w gminach wiejskich i miejsko ?? wiejskich oraz mieszka??cy miast do 25 tys. mieszka??c??w.

Zakwalifikowani uczestnicy projektu zobligowani do z??o??enia pisemnej deklaracji udzia??u w projekcie wraz z potwierdzeniem spe??nienia w/w kryteri??w. Wybrane techniki i narz?dzia naboru i rekrutacji s? najbardziej efektywne w tym przypadku, gdy?? kluczowym czynnikiem udzielenia skutecznego wsparcia jest determinacja do nabycia nowych umiej?tno??ci, uzupe??nienie czy podwy??szenie kwalifikacji, co prze??o??y si? na rozpocz?cie dzia??alno??ci gospodarczej.

Spos??b rekrutacji:
I rekrutacja – 20 czerwca – 8 lipca 2011 r. (Ostro???ka)

II rekrutacja – 29 sierpnia – 12 wrze??nia 2011 r. (Sochaczew)

III rekrutacja – 17 pa??dziernika – 21 listopada 2011 r. (Garbatka)

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spe??nienie warunk??w zwi?zanych z miejscem zamieszkania (wojew??dztwo mazowieckie) i statusem zawodowym kandydata (6.2 osoby_PNT) oraz dostarczenie prawid??owo wype??nionych i kompletnych dokument??w rekrutacyjnych, tj. formularza rekrutacyjnego, sk??adaj?cego si? z nast?puj?cych element??w:

1. Formularz rekrutacyjny (plik msword lub pdf) wraz z zamieszczonymi w nim o??wiadczeniami i za???cznikami

2. Za???czniki:
a) kserokopia dw??ch stron dowodu osobistego (potwierdzona przez organ wydaj?cy dokument lub notariusza) ?? w ka??dym przypadku,
b) za??wiadczenie potwierdzaj?ce status bezrobotnego z UP ?? dot. os??b zarejestrowanych w PUP w??a??ciwym dla miejsca zameldowania,
c) kopia ??wiadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzaj?cego rozwi?zanie umowy o prac? z przyczyn le???cych po stronie pracodawcy (potwierdzonej za zgodno??? z orygina??em) oraz o??wiadczenie o braku zatrudnienia od momentu rozwi?zania umowy jw. do chwili ubiegania si? o udzia?? w projekcie (tj. do dnia z??o??enia formularza rekrutacyjnego) – dot. os??b, kt??re utraci??y zatrudnienie z przyczyn niedotycz?cych pracownik??w,
d) kserokopia ??wiadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzaj?cego rozwi?zanie umowy o prac? (potwierdzonej za zgodno??? z orygina??em) ?? dot. os??b nieaktywnych zawodowo
e) kserokopia legitymacji uczniowskiej lub studenckiej potwierdzona za zgodno??? z orygina??em przez organ wydaj?cy -w przypadku os??b ucz?cych si?.

Wzory dokument??w dost?pne s? tak??e w biurze projektu w Warszawie przy ul. Macedo??skiej 26 oraz w biurze partnera projektu w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziora??skiego 9/61 .
Podpisane dokumenty rekrutacyjne nale??y dostarczy? osobi??cie, listem poleconym lub poczt? kuriersk? do biura partnera projektu projektu w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziora??skiego 9/61, w godzinach 10.00-15.00 lub osobi??cie na r?ce Pani Barbary Ga???zki w Ostro???ce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 0514 382877, 0606134987. Wnioski przesy??ane faksem lub poczt? elektroniczn? nie b?d? rozpatrywane z uwagi na wym??g dotycz?cy orygina??u podpis??w na ka??dym z dokument??w rekrutacyjnych.

Termin przyjmowania formularzy: 17.10.2011 r. ?? 21.11.2011 r. 
Formularze zg??oszeniowe dostarczone po godzinie 15.00 dnia 21 listopada 2011 roku, niezale??nie od daty stempla pocztowego, zostan? zapisane na li??cie rezerwowej. Odpowiedzialno??? za dostarczenie formularza w terminie spoczywa na Wnioskodawcy.

W przypadku niewy??onienia, spo??r??d zg??oszonych aplikacji, wymaganej liczby 12 uczestnik??w projektu lub niezakwalifikowania wymaganej liczby os??b w ramach co najmniej jednej z grup docelowych AG Wilkin zastrzega sobie mo??liwo??? wyznaczenia dodatkowego terminu sk??adania formularzy rekrutacyjnych.

Kwalifikacja uczestnik??w sk??ada? si? b?dzie z trzech etap??w:
Ocena formalna – oceny z??o??onych dokument??w w oparciu o kryteria formalne zostanie dokonana przy zastosowaniu karty oceny formalnej. Do dalszego etapu zostan? zakwalifikowane wszystkie osoby spe??niaj?ce kryteria formalne.
Ocena merytoryczna ?? rozmowa kwalifikacyjna i diagnoza kompetencyjna w terminie 3-4 grudnia 2011 roku.
Rozmowa z Komisj? rekrutacyjn? w tym psychologiem/doradc? zawodowym oraz test maj? na celu okre??lenie predyspozycji, potrzeb oraz determinacji do za??o??enia dzia??alno??ci przez potencjalnego uczestnika.

Og??oszenie wynik??w, podpisanie Um??w uczestnictwa 
Informacja o zakwalifikowaniu si? do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym kandydatom drog? elektroniczn? lub telefonicznie, lista os??b zakwalifikowanych zostanie tak??e zamieszczona na stronie internetowej projektu. Osoby, kt??re zostan? zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowi?zane s? do podpisania Umowy o ??wiadczeniu us??ug szkoleniowo-doradczych w ci?gu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu si? do projektu. Umowa b?dzie podpisywana w biurze projektu lub oddziale terenowym, w terminie uzgodnionym z osob? zakwalifikowan? do uczestnictwa w projekcie.

Szkolenie
Szkolenie os??b, kt??re zakwalifikuj? si? do uczestnictwa w projekcie ?Postaw na turystyk?? b?dzie odbywa??o si? w systemie weekendowym w terminie 10grudnia 2011 r. – 29 stycznia 2012 roku w Garbatce.

Pobierz pe??ny Regulamin projektu Regulamin_PNT_01.06.2011

Biuro projektu
AG Wilkin
ul. Macedo??ska 26, 02-761 Warszawa
tel. 022 374 65 12, faks 022 435 81 93
www.agwilkin.com

Biuro partnera projektu
Fundacja Polska ?? Europa ?? Polonia
ul. Jana Nowaka Jeziora??skiego 9/61, 03-984 Warszawa,
tel. 022 300 86 62, fax 022 398 73 15
www.fundacjapep.pl, e-mail: pep@fundacjapep.pl

Osoba odpowiedzialna za nab??r III grupy 
Bo??ena Wo??niak 0502496183
rekrutacja@fundacjapep.pl

 [/tab]

[tab name=’Szkolenia i doradztwo’]

Szkolenia, przygotowanie i ocena biznesplan??w:

a/ szkolenia dla 36 uczestnik??w, na 3 kursach w grupach po 12 os??b przygotowuj?ce do za??o??enia firmy/sp????dzielni:

– szkolenia b?d? prowadzone hybrydowo ?? w sumie obejm? 200 godzin w tym 80 godzin stacjonarnych, 120 godzin e-lerningowych w domu.

b/ pomoc doradc??w przy pisaniu biznesplan??w:

Uczestnicy b?d? korzysta? z indywidualnej pomocy w formie konsultacji ze strony doradc??w gospodarczych.

[/tab]

[tab name=’Rozpocz?cie dzia??alno??ci’]

Opieka podczas pierwszego roku prowadzenia dzia??alno??ci

1. Jednorazowa dotacje

– uczestnik sk??ada Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozw??j przedsi?biorczo??ci wraz z wymaganymi za???cznikami,

– komisja oceny wniosk??w, w sk??adzie: przedstawiciel wnioskodawcy, niezale??ni eksperci, przedstawiciel MJWPU dokona oceny wniosk??w przyznaj?c punkty,

– utworzenie listy rankingowej – 10 os??b z grupy, kt??re uzyskaj? najwi?cej punkt??w otrzymaj? decyzj? o przyznaniu jednorazowej dotacji,

– po przedstawieniu przez Uczestnika za??wiadczenia o zarejestrowaniu dzia??alno??ci gospodarczej  Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem Umow? o udzielenie jednorazowej dotacji na rozw??j przedsi?biorczo??ci.

2.  Wsparcie pomostowe

Na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i za???czonych dokument??w Beneficjent podejmuje decyzje o udzieleniu Uczestnikowi wsparcia pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem Umow? o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

3. Szkolenia, opieka i doradztwo podczas 1 roku prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej przez uczestnik??w.

Uczestnicy b?d? monitorowani przez 12 miesi?cy od rozpocz?cia dzia??alno??ci:

a. po rozpocz?ciu dzia??alno??ci uczestnicy zostan? skierowani na dodatkowe szkolenia uzupe??niaj?ce w obszarze turystyki, zgodne z zapotrzebowaniem,

b. organizowane b?d? comiesi?czne warsztaty doszkalaj?ce przez okres 12 miesi?cy,

c. podczas warsztat??w mo??na b?dzie uzyska? porady indywidualne (ksi?gowe, prawne, marketingowe itp.).

d. przez pierwszy rok po za??o??eniu firmy raz na kwarta?? przeprowadzane b?d? wizyty monitoruj?ce z udzia??em ekspert??w dziedzinowych, kt??rych celem b?dzie ocena sytuacji przedsi?biorstwa oraz wsparcie doradcze na miejscu w firmie.

[/tab]

[tab name=’Dokumenty’]

Regulamin Projektu z dnia 21.11.2011

Wz??r wniosku o jednorazow? dotacj? na rozw??j przedsi?biorczo??ci

Wz??r biznesplanu

Wz??r harmonogramu rzeczowo-finansowego

Karta oceny formalnej+katalog uchybien formalnych

Regulamin KOW

Minimalny zakres biznesplanu

Karta oceny merytorycznej_KOW

Wz??r umowy o jednorazow? dotacj? na rozw??j przedsi?biorczo??ci

Wz??r wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe

Wz??r umowy o wsparcie pomostowe

[/tab]

[tab name=’Kontakt’]

Specjalista d/s rekrutacji i promocji
Magdalena Kozerska 0502496181
m.kozerska@fundacjapep.pl

Biuro Projektu:
AG Wilkin
ul. Macedo??ska 26, 02-761 Warszawa
tel. 022 374 65 12, faks 022 435 81 93
www.agwilkin.com

Biuro Partnera Projektu:
Fundacja Polska – Europa – Polonia
ul. Jana Nowaka Jeziora??skiego 9/61
03-984 Warszawa

Agnieszka Chojnacka 0502496184
Gabriela Balicka 0502496179
biuro@fundacjapep.pl

[/tab]

[end_tabset]

tel 022 374 65 12
faks 022 435 81 93

Opublikowany May 5th, 2011, w kategorii: Aktualności, Co robimy Autor
Comments are closed.