Single European Employment Market Place

Projekt SEEMP zwi?zany by?? z badaniem zjawiska nasilaj?cej si? mobilno??ci pracownik??w w Europie i z pr??b? przygotowania Europejskiego Portalu Internetowego, kt??ry pozwoli??by na zmniejszenie negatywnych zjawisk zwi?zanych zw??aszcza ze zmian? miejsca pracy i zamieszkania.

Celem projektu by??o przygotowanie przez Partnerstwo (ka??dy z Partner??w prowadzi?? badania na terytorium swojego kraju) analizy typowych czynno??ci zwi?zanych z poszukiwaniem i oferowaniem pracy poprzez internet w poszczeg??lnych krajach z wykorzystaniem publicznych (PES – Public Employment Services) i prywatnych (komercyjnych) portali pracy i to zar??wno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym.

Analiza mia??a uwzgl?dnia? kwestie zwi?zane z administrowaniem portalami pracy w powi?zaniu z us??ugami dodatkowymi m.in. opracowywaniem danych statystycznych i wykorzystywaniem ich przez w??a??cicieli portali, w??adze krajowe i europejskie w celu wspierania proces??w decyzyjnych w dziedzinie zatrudnienia na szczeblu krajowym i mi?dzynarodowym.

Analiza rynku pracy w poszczeg??lnych krajach europejskich by??a prowadzona w celu rozpoznawczym i mia??a doprowadzi? do przygotowania syntezy oczekiwa?? u??ytkownik??w internetu oraz przewidywanych scenariuszy poszukiwania pracy w skali mi?dzynarodowej.

W ramach tego projektu po??r??d 12 partner??w z 7 kraj??w europejskich Fundacja Polska-Europa-Polonia by??a jedynym reprezentantem kraj??w Europy ?rodkowej i Wschodniej.

Na podstawie wcze??niejszych dzia??a?? opartych m.in. na analizie sytuacji na rynku pracy, dotychczasowych do??wiadcze?? w zakresie wsp????pracy mi?dzynarodowej na szczeblu regionalnym i krajowym, podj?ta zosta??a decyzja o poszerzeniu stosowanych dotychczas zasad wyszukiwania informacji (searching) jak np. w istniej?cym od kilku lat portalu Eures o bardziej nowoczesne, niestosowane jeszcze, zautomatyzowane kojarzenie ze sob? ofert pracy i CV os??b poszukuj?cych prac? (tzw. matching) oraz zastosowanie narz?dzi semantycznych umo??liwiaj?cych ??atwiejsz? wsp????prac? mi?dzynarodow? i wykorzystanie danych statystycznych. Z tego te?? wzgl?du uzgodniono zwi?kszon? rol? regionalnych serwis??w pracy PES, kt??re b?d? spe??nia??y rol? podstawowych ??r??de?? informacji dla dzia???j?cego na poziomie og??lnoeuropejskim Portalu SEEMP.

Analiza pozyskanych materia????w (np. w Polsce prowadzone by??y badania ankietowe) pozwoli??a na opracowanie wniosk??w por??wnuj?cych dotychczasowe do??wiadczenia kraj??w od dawna nale???cych do Unii Europejskiej (UE) i problem??w Polski w zakresie mobilno??ci pracownik??w w rozszerzonej UE.

Fundacja Polska-Europa-Polonia w ramach realizacji zadania przeprowadzi??a badanie ankietowe ?Mobilno??? pracownik??w w Europie?. Badanie skierowane by??o do os??b poszukuj?cych pracy (maturzy??ci, studenci, osoby pracuj?ce), do pracodawc??w, do po??rednik??w (agencji zatrudnienia, lokalnych urz?d??w pracy (PES)) oraz do w??adz regionalnych, krajowych i europejskich.

Drog? e-mailow? i pocztow? zosta??o rozes??anych ok. 400 ankiet, dodatkowo ok. 150 ankiet zosta??o rozwiezionych do szk???? ??rednich i wy??szych, o??rodk??w pomocy spo??ecznej prowadz?cych biura aktywizacji zawodowej i in. W odpowiedzi uzyskane zosta??y 84 poprawnie wype??nione ankiety.

Celem badania by??o:

?? uzyskanie i analiza informacji od os??b poszukuj?cych pracy o gotowo??ci do podj?cia pracy zagranic?, metod poszukiwania oraz rodzaju i metody szkole?? uzupe??niaj?cych;

?? uzyskanie i analiza informacji od pracodawc??w dotycz?cych motyw??w zatrudnienia pracownik??w z zagranicy;

?? uzyskanie i analiza informacji od agencji zatrudnienia na temat mobilno??ci pracownik??w na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Podstaw? do weryfikacji i potwierdzenia s??uszno??ci obranej drogi by??y dla SEEMP dzia??aj?ce wcze??niej systemy PES na szczeblu lokalnym opracowane przez Agenzia Regionale na il Lavoro Regione Lombardia we W??oszech oraz FOREM w Belgium Wallonia, zintegrowany wed??ug dodatkowego scenariusza dla wymog??w wsp????pracy EURES. W oparciu o badania konkretnych zjawisk dokonane zosta??y og??lne oceny zjawisk mobilno??ci pracownik??w mi?dzy Wschodni? i Zachodni? Europ? (Fundacja Polska-Europa-Polonia), oceny polityki zatrudnienia na szczeblu regionalnym  (Catalunya Open Administration i Municipality Marseille ). Wyniki bada??, realizowanych w trakcie projektu, i ich rezultaty by??y publikowane, przekazywane m.in. do stosownych kom??rek, na r????nym szczeblu, odpowiadaj?cych za monitorowanie rynku pracy, jego mobilno??ci, a tak??e przyczyny bezrobocia i sposoby wychodzenia z niego.

SEEMP presentation

Opublikowany October 20th, 2010, w kategorii: Co zrobiliśmy Autor
Comments are closed.