Monitoring Labour Market Reforms II

Celem projektu, prowadzonego przez ARIFL – Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, by??o zidentyfikowanie narz?dzi do ustalania kryteri??w i standard??w, maj?cych wpiera? wdro??enie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie us??ug zatrudnienia, ze szczeg??lnym naciskiem na us??ugi ??wiadczone dla pracownik??w wysiedlonych, imigrant??w oraz mniejszo??ci narodowych. Grup? docelowa projektu by??y podmioty odpowiedzialne za wspieranie przemian na rynku pracy: publiczne oraz […]

Więcej >>